Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ mới nhất – Download – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ mới nhất – Download

[ad_1]

Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là gì? Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ để làm gì? Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ 2022? Hướng dẫn làm Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ?

Lực lượng dân quân tự vệ là một lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi năm lực lượng dân quân tự vệ đều phải lập Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ để có thể tổng kết những hoạt động năm và tìm ra những điểm hạn chế cũng như phát huy điểm đạt được trong năm cũ tiếp tục kế hoạch của năm tiếp theo. Vậy mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ mới nhất được lập ra sao? Hãy theo dõi ngay dưới đây nhé.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là gì?

Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là bản báo cáo của một đơn vị nào đó về việc tại cơ quan đó đạt được những kết quả, có những điểm tiêu cực qua đó đưa ra các giải pháp nào để khắc phục tiêu cực trong năm đó trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

2. Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ để làm gì?

Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ là mẫu được lập ra để tìm ra được những điểm tích cực từ kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong năm tới của kế hoạch mới.

3. Mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BAN CHQS TP …………

BAN CHQS

TRƯỜNG ………….

Số: ……………

………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm….

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Trường ……. đứng chân trên địa bàn xã ………….., huyện ……………………, tỉnh ……….., có nhiệm vụ chính trị là Giáo dục và đào tạo bậc học ……….. Tổng số cán bộ giáo viên là …. người; Chi bộ Đảng gồm ………. đảng viên; Ban CHQS gồm ………. đồng chí và ………. tiểu đội tự vệ gồm …….. đồng chí. Hoạt động của lực lượng tự vệ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng và Ban CHQS thành phố ……………

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Kết quả đạt được

a) Đơn vị chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm túc Luật DQTV từ năm ….. Hàng năm đơn vị đều chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật DQTV thông qua hoạt động của tổ chức Công đoàn và huấn luyện của lực lượng tự vệ.

Lãnh đạo đơn vị cũng như cán bộ đảng viên, giáo viên đều nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của Luật DQTV, từ đó gắn trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ theo luật.

b) Quản lý Nhà nước về DQTV: Đơn vị xây dựng, tổ chức, biên chế, hoạt động và quản lý lực lượng tự vệ đều bám sát vào Luật DQTV và quy định hoạt động của cơ quan, tổ chức. Hàng năm đơn vị đều đề ra nghị quyết về hoạt động của lực lượng tự vệ thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của lực lượng tự vệ cụ thể.

c) Tổ chức, xây dựng DQTV: Đơn vị xây dựng lực lượng DQTV và biên chế tổ chức đúng với Luật DQTV và sự hướng dẫn trực tiếp của Ban CHQS thành phố …….

d) Đơn vị quy hoạch cán bộ Ban CHQS đúng với Công văn số ……….. ngày…tháng….năm…. của Ban CHQS thành phố ……. và Luật DQTV. Hàng năm đều cử cán bộ tham gia tập huấn các lớp và tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ đúng với các sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban CHQS thành phố ………

đ) Kết quả hoạt động của DQTV: Hoạt động của lực lượng DQTV của đơn vị góp phần đảm báo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đơn vị, địa phương và xã hội. Đảm bảo xây dựng lực lượng thường trực, dự bị hùng hậu đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

e) Thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng tự vệ: Đơn vị thực hiện chế độ chính sách đối với Ban CHQS và lực lượng tự vệ theo Luật DQTV và quy chế chi tiêu nội bộ được thông qua Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

Ưu điểm, hạn chế

Ưu điểm:

– Quản lý nhà nước về DQTV: Đơn vị thực hiện tốt.

– Quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ Ban CHQS: Đơn vị thực hiện tốt

(căn cứ nhiệm vụ chính trị đơn vị không có cán bộ đi đào tạo mà chỉ có cán bộ tham gia tập huấn hàng năm).

– Kết quả hoạt động DQTV: Đơn vị thực hiện tốt.

– Chế độ chính sách đối với DQTV: Đơn vị thực hiện tốt.

Hạn chế:

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV chưa thực sự được thường xuyên, cơ bản trong năm được thực hiện trong đợt huấn luyện của lực lượng tự vệ.

– Tổ chức, biên chế lực lượng tự vệ số lượng còn ít so với tổng số CBGV (01 tiểu đội).

Nguyên nhân

a) Nguyên nhân chủ quan: Đơn vị có nhiệm vụ chính trị là Giáo dục và đào tạo bậc học ………………….. do vậy hoạt động của lực lượng tự vệ chỉ được thực hiện trong thời gian và phạm vi nhất định.

b) Nguyên nhân khách quan: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đơn vị đứng chân cũng như đất nước tương đối ổn định do vậy hoạt động của lực lượng tự vệ nhiều lúc chưa thực sự được chú trọng.

Đánh giá chung

Sau …. năm thực hiện Luật DQTV về cơ bản đơn vị đã thực hiện và tuân thủ tương đối tốt những nội dung, yêu cầu về phạm vi thi hành luật đối với cơ quan, tổ chức. Kết hợp giữa nhiệm vụ của lực lượng tự vệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phần thứ hai

TÁC ĐỘNG, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

1. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Mọi cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Luật DQTV góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững môi trường đất nước ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững.

2. VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP

Vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật về DQTV và pháp luật có liên quan.

– Ngân sách bảo đảm cho hoạt động DQTV còn hạn chế do vậy việc triển khai nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

– Chế độ chính sách chi cho hoạt động DQTV, triển khai nhiệm vụ DQTV do trên chỉ đạo còn chồng chéo với một số chế độ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức.

Vướng mắc, bất cập do sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tình hình nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

– Do vị trí địa lý, sự phát triển kinh tế, tình hình an ninh, chính trị từng địa phương khác nhau, do vậy yêu cầu về hoạt động của lực lượng DQTV cũng khác nhau. Vì vậy việc bảo đảm cho hoạt động của lực lượng DQTV cũng cần có chính sách vận dụng cụ thể cho phù hợp.

– Mỗi cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ chính trị và đặc thù hoạt động riêng, vì vậy bảo đảm cho hoạt động của lực lượng DQTV cũng cần có chính sách vận dụng cụ thể.

Phần thứ ba

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về DQTV trong tình hình mới.

– Các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật phù hợp với từng địa phương, với từng nhóm cơ quan tổ chức.

– Bảo đảm ngân sách cho hoạt động DQTV có hiệu quả

2. Đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Cần có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo từng năm cho phù hợp với tình hình an ninh chính trị cũng như sự phát triển kinh tế của đất nước.

3. Đề xuất sửa đổi Luật DQTV.

a) Trang thiết bị, mô hình học cụ cần phù hợp hơn với các đơn vị tự vệ.

b) Thời gian huấn luyện cho DQTV cần ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm, phù hợp.

c) Định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ DQTV, phụ cấp với Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở, cán bộ đơn vị DQTV, phân cấp nhiệm vụ chi cho công tác DQTV, chế độ, chính sách về thai sản đối với cán bộ, chiến sỹ nữ DQTV, chính sách bảo hiểm cho DQTV cần dựa trên cơ sở là mức lương tối thiểu đối với hành chính sự nghiệp.

4. Đề xuất, kiến nghị khác: ……

Nơi nhận:

– Ban CHQS …..

– Lưu: VT

CHỈ HUY TRƯỞNG

4. Hướng dẫn làm mẫu Báo cáo tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ:

– Phần đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ viết trên cùng bên phải trang giấy chiếm 2/3 trang

Tên của ban chấp hành quân sự?, cơ sở thực hiện?

– Ngày tháng năm, địa điểm viết bản báo cáo trên

– Tên tiêu đề: Báo cáo về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm…..

– Nội dung thực hiện:

+ Kết quả trong việc thực hiện triển khai Luật Dân quân tự vệ

Kết quả đạt được: khái quát về việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm bao nhiêu? Đơn vị chỉ đạo các bộ phận đã có ý thức, trách nhiệm hay chưa?

Quản lý của Nhà nước về Dân quân tự vệ: Trong xây dựng, hoạt động và quản lý, giám sát?

Việc bắt đầu thực hiện tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có sự hướng dẫn từ chỉ huy quân sự nào?

Thực hiện quy hoạch cán bộ theo công văn nào?, cán bộ tham gia việc huấn luyện cho các lớp có đúng quy định?

Kết quả trong hoạt động dân quân tự vệ: Có tác động tiêu cực, tích cực trong xã hội, đơn vị, địa phương. Từ đó có ý nghĩa ra sao trong việc xây dựng lực lượng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các chính sách đã và đang được thông qua theo quy chế nội bộ cho lực lượng dân quân tự về, ban chỉ huy quân sự.

(i) Ưu điểm, nhược điểm

Ưu điểm

Đối với việc quản lý trong đơn vị?, việc đào tạo cán bộ, sử dụng, chế độ chính sách, hoạt động có đạt theo chỉ tiêu … có kết quả ra sao?

Hạn chế

Đối với việc thực hiện công tác, chỉ đạo, lãnh đạo, tuyên truyền, phổ biến,… trong việc thực hiện các chính sách nghiêm chỉnh, ý tự giác.

Số lượng của cán bộ được biên chế trong lực lượng tự vệ

(ii) Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan: Do tình hình hình hoạt động của đơn vị,…

Nguyên nhân khách quan:

(iii) Đánh giá chung

Sau bao nhiêu năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ về cơ bản đơn vị đã thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một số mặt tiêu cực cần được khắc phục và cải thiện. Theo đó, cần có sự hợp tác chỉ đạo từ phía cấp trên cùng với sự ý thức thực hiện của lực lượng dân quân tại cơ sở địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào bảo vệ xây dựng Tổ Quốc.

+ Tác động, những vướng mắc, bất cập phát sinh từ Luật Dân quân tự vệ

(iv) Những tác động từ Luật Dân quân tự vệ

Do vấn đề nguồn ngân sách còn hạn chế

Các chế độ còn chưa rõ ràng, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan chưa thực sự đi vào nề nếp.

Những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Do sự phát triển kinh tế và vị trí địa lý đối với mỗi địa phương sẽ khác nhau, theo đó việc đảm bảo về hoạt động của lực lượng không được thuận lợi.

+ Đề xuất, kiến nghị

Cần có những giải pháp, chính sách phù hợp trong việc quản lý của Nhà nước phù hợp với từng địa phương, đồng thời đưa ra những ý kiến góp phần cải thiện sự thực thi pháp luật đối với từng cá nhân, tổ chức, đơn vị,…

Sửa đổi những điều luật quy định trong Luật Dân quân tự vệ đối với việc hỗ trợ trang thiết bị và mô hình học; thời gian huấn luyện, phụ cấp hoặc trợ cấp.

Kiến nghị khác?

– Ký và ghi rõ họ tên  từ chỉ huy trưởng

– Nơi nhận,…[ad_2]