Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - Download - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động – Download

Rate this post

[ad_1]

Sau đây mà mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động và mẫu Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

1. Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ
Tháng….năm 2022

 

1. Họ và tên:……………………………… 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:…/…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):……………

5. Số CCCD/CMND:………….. Ngày… cấp…./…./….. Nơi cấp…………………..

6. Nơi đăng ký thường trú:………………………………………………….

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

– Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:………………………

– Địa chỉ làm việc:……………………………………………………………….

– Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày….. /….. /………

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày…………. /…… /……..

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng………. năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:…………………. số CCCD/CMND:……………..

– Địa chỉ (1) :……………………………………………………………………………………

– Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày…./…./…. đến ngày …./…./….

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng     …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số…./2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng…. năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng (2) :

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (3)

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động (4)

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức (5) sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:…………… ,   số tài khoản:………… tại Ngân hàng……………………………… )

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

 

            …, ngày …. tháng…. năm 2022

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý:

(1) Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

(2) Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

(3) Ô người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: Dành cho người có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

(4) Ô người lao động quay trở lại thị trường lao động: Dành cho người có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

(5) Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

mau don de nghi ho tro tien thue nha cho nguoi lao dong

 

2. Mẫu Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2.1. Đối với người lao động đang làm việc

Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

TÊN DOANH NGHIỆP

_______

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     _________________________

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng….năm 2022

(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố…..

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………….

2. Số đăng ký kinh doanh:………………………………………………

3. Địa chỉ:……………………………………………………………………..

4. Điện thoại liên hệ:……………………… E-mail:…………………..

5. Tài khoản: số tài khoản…………. tại Ngân hàng…………………………

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số

CCCD/

CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số sổ

BHXH

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ:…………………………………. )
 

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số

CCCD/

CMND

Địa chỉ nhà thuê, nhà trọ1

Hợp đồng lao động

số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

XXX

XXX

X

 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ:……)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
 

(Ký tên và đóng dấu)

 

….,ngày…. tháng…. năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ /HỘ KINH DOANH
(Ký tên và đóng dấu)

 

2.2. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

TÊN DOANH NGHIỆP/
HỢP TÁC XÃ/HỘ KINH DOANH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng….năm 2022

(Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị xã/thành phố…..

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:…………………….

2. Mã số thuế/số đăng ký kinh doanh:………………………………….

3. Địa chỉ:…………………………………………………………………………

4. Điện thoại liên hệ:……………….. E-mail:………………………….

5. Tài khoản: số tài khoản……………… tại Ngân hàng………………..

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số

CCCD/

CMND

Địa chỉ nhà trọ1

Hợp đồng lao động

Số sổ

BHXH

số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

XXX

XXX

XXX

 

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ:………………….)

 

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC/MỚI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

TT

Họ và tên

Số

CCCD/

CMND

Địa chỉ nhà trọ1

Hợp đồng lao động

số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

Tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện HĐLĐ

Số tài khoản

Tên ngân hàng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

XXX

XXX

XXX

 

 

 (số tiền hỗ trợ bằng chữ:……)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với mục II)

(Ký tên và đóng dấu)

 

….,ngày…. tháng…. năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ/ HỘ KINH DOANH
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ này do doanh nghiệp chuẩn bị để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể:

3.1. Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

– Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02.

– Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

(theo Điều 6 Quyết định 08)

3.2. Đối với lao động quay lại thị trường lao động

– Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03.

– Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

(Theo Điều 10 Quyết định 08)

mau don de nghi ho tro tien thue nha cho nguoi lao dong

3. Làm thế nào để người lao động nhận được tiền hỗ trợ?

Căn cứ theo Quyết định 08, để được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 như trên và gửi cho doanh nghiệp tổng hợp.

Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đối với lao động đang làm việc hoặc Mẫu số 03 đối với lao động quay trở lại thị trường lao động và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Nếu có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ trong vòng 02 ngày làm việc.

Tiếp đến, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo chi trả tiền hỗ trợ. Nếu không phê duyệt, phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động sau 02 ngày làm việc nhận được kinh phí hỗ trợ.

Xem thêm hướng dẫn cụ thể

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nếu còn vướng mắc về chính sách hỗ trợ này, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192 để được tư vấn cụ thể. 

>> Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Ai được nhận? Mức hưởng thế nào?[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo