Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp - Mới nhất - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp – Mới nhất

Rate this post

[ad_1]

Bài viết cung cấp mẫu mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật

1. Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện hành 

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp – Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 28/2015:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

 

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam     ,  Nữ      

Số chứng minh nhân dân: …………………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………….

Số sổ BHXH: …………………………………..……………

Số điện thoại:…….…Địa chỉ email (nếu có)……………..

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..

Số tài khoản (ATM nếu có)….… tại ngân hàng:…………

Trình độ đào tạo:……………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………

Nơi thường trú (1):…………………………………………

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…………………….

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………… tại địa chỉ:……………………….

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………

……………………………………………………………………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp……………….tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………………….…………………………

Kèm theo Đề nghị này là (3)………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                              

 ………., ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1), (2) Ghi rõ thông tin số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệ

 

2. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 16 Nghị định 28/2015, sửa đổi bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Bản chính/bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau đây:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

+ Xác nhận của người sử dụng lao động có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp/hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã…

– Sổ bảo hiểm xã hội.
 

3. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ các quy định tại Nghị định 28/2015, sửa đổi bởi Nghị định 61/2020, sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp, người lao động thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28 quy định:

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 18, trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Nếu được nhận trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 18, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp trong 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm

Hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo khoản 1 Điều 19).

Trên đây là mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và các thông tin liên quan. Nếu gặp vướng mắc về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo