Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài (03/TP-TTTM) - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài (03/TP-TTTM) – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài? Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài? Quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài?

Hiện nay, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thì những chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều và dần trở nên phổ biến hơn cả. Tuy nhiên để chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động thì cần phải lập đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài và gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài bao gồm những nội dung gì?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

– Cơ sở pháp lý: 

+ Luật trọng tài thương mại 2010

+ Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại.

1. Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là gì?

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là mẫu đơn đề nghị do chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài lập ra khi có yêu cầu được thành lập chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài. Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài nêu rõ thông tin về tổ chức trọng tài nước ngoài ( tên của tổ chức trọng tài nước ngoài, quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài, địa chỉ trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động, thông tin của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài, địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện, thời gian hoạt động, cam kết…)

Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài được dùng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét và ra quyết định thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài nước ngoài:…(1)

Tên viết tắt (nếu có):

Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:………(2)

Địa chỉ trụ sở chính:…(3)

Lĩnh vực hoạt động: ………(4)

Điện thoại: ……… Fax: ………(5)

Email: …… Website: (nếu có)………(6)

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: …(7)

Chức vụ: ………(8)

Quốc tịch: ……(9)

Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài:….(10)

Tên viết tắt:(nếu có)(11)

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ……(12)

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):…(13)

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện:…(14)

4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện:

Họ và tên: ………. Sinh ngày: ……………(15) .

Giới tính: …(16)

Quốc tịch:……(17)

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……(18)

cấp ngày……….. tháng………….. năm………. tại………

5. Thời gian hoạt động:…(19)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm: (20

1. ………

2. ………

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….

Người đại diện theo pháp luật của

Tổ chức trọng tài nước ngoài

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài:

(1): Điền tên tổ chức trọng tài nước ngoài

(2): Điền quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài

(3): Điền địa chỉ trụ sở chính

(4): Điền lĩnh vực hoạt động

(5): Điền số điện thoại/ fax

(6): Điền email/ Website: (nếu có)

(7): Điền họ và tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức

(8): Điền chức vụ

(9): Điền quốc tịch

(10): Điền tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

(11): Điền tên viết tắt:(nếu có)

(12): Điền tên giao dịch bằng tiếng Anh

(13): Điền  địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

(14): Điền lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện

(15): Điền họ tên, ngày sinh của Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện

(16): Điền giới tính

(17): Điền quốc tịch

(18): Điền số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân

(19): Điền thời gian hoạt động

(20): Điền tài liệu gửi kèm

4. Quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài:

Theo quy định của pháp luật thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm trọng tài, hoạt động phù hợp với lĩnh vực hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài. Theo đó, trung tâm trọng tài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Chi nhánh. Trung tâm trọng tài cử một Trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh. Chi nhánh của Trung tâm trọng tài được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Khi chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài muốn hoạt động thì cần phải đăng ký hoạt động của chi nhánh theo quy định của pháp luật, trước hết, về hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài bao gồm những giấy tờ, tài liệu:

(1) Đơn đăng ký hoạt động

(2)  Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu

(3) Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài

(4) Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập Chi nhánh, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Chi nhánh.

– Thời hạn giải quyết: sau khi chi nhánh nộp đầy đủ hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền là Sở tư pháp thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Chi nhánh được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp.

*Lưu ý: Trong trường hợp Trung tâm trọng tài thành lập Chi nhánh ở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở, thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Chi nhánh được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc thành lập Chi nhánh cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở.

– Trong một số trường hợp thì chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài có thể thay đổi nội dung giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh theo trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định. Theo đó, hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài, giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh bao gồm: Đơn xin thay đổi nội dung Giấy phép thành lập và bản chính Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài và giấy tờ liên quan đến việc thay đổi (nếu có). Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì Bộ Tư pháp có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận nội dung đề nghị thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Trung tâm trọng tài.

– Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản chấp thuận việc thay đổi nội dung Giấy phép có hiệu lực, Trung tâm trọng tài phải đăng ký việc thay đổi tại Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động. Sở Tư pháp nơi đăng ký làm việc thay đổi thực hiện ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

– Theo đó, khi chi nhánh có mong muốn thay đổi nội dung thì hồ sơ đề nghị đăng ký nội dung thay đổi gồm: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu và bản chính Giấy đăng ký hoạt động.

– Ngoài ra, khi Trung tâm trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp và gửi hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động. Hồ sơ đề nghị đăng ký nội dung thay đổi thực hiện theo quy định của pháp luật và trong trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Trung tâm trọng tài gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và gửi hồ sơ đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ đăng ký gồm những giấy tờ quy định của pháp luật.

Nếu trong trường hợp chi nhánh của Trung tâm trọng tài thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và gửi hồ sơ đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ đăng ký thực hiện theo quy định. Những thủ tục liên quan đến việc thay đổi, đăng ký thành lập chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài thì đều phải được tiến hành theo quy định của pháp luật cũng như phải gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general