Mẫu Đơn dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mới nhất – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Đơn dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mới nhất – Mới nhất

[ad_1]

Đơn dự thầu là loại giấy tờ không thể thiếu trong tất cả các bộ hồ sơ dự thầu. Sau đây là một số mẫu Đơn dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và các quy định chung về hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, 05/2015/TT-BKHĐT, 14/2016/TT-BKHĐT, sau đây là mẫu Đơn dự thầu đối với các các gói thầu xây lắp, gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu dịch vụ phi tư vấn:

1. Mẫu đơn dự thầu trong hồ sơ tài chính

1.1. Đối với nhà thầu không có đề xuất giảm giá trong đơn

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án: [ghi tên dự án]

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ….. [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ……. [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu …… [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là …….. [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với Bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là ……. [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](3).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian …..(4)ngày, kể từ ngày ….. tháng ….. năm …..(5).

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (6)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

(2) Giá dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá khác nhau hoặc có điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật nêu trong hồ sơ dự thầu.

(4) Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của hồ sơ mời thầu. 

(5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định.

(6) Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

1.2. Đối với nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án: [ghi tên dự án]

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ….. [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ….. [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu …. [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ….. [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với Bảng tổng hợp giá dự kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá là: …… [ghi giá trị giảm giá bằng số, bằng chữ và đồng tiền].

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: …… [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền](3)

Thời gian thực hiện hợp đồng là …… [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](4).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian …… (5)ngày, kể từ ngày …… tháng …… năm ……(6).

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (7)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác về tên của Bên mời thầu, nhà thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

(2) Giá dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có điều kiện kèm theo gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

(3) Ghi rõ giảm giá cho toàn bộ gói thầu hay chỉ giảm giá cho một hoặc nhiều công việc, hạng mục nào đó (nêu rõ công việc, hạng mục được giảm giá).

(4) Thời gian thực hiện hợp đồng phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật nêu trong hồ sơ dự thầu.

(5) Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

(6) Ghi ngày đóng thầu theo quy định.

(7) Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cấp dưới ký đơn thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

mau don du thau

2. Mẫu đơn dự thầu trong hồ sơ kỹ thuật

ĐƠN DỰ THẦU

Ngày: [ghi ngày tháng năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu: [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án: [ghi tên dự án]

Thư mời thầu số: [ghi số trích yếu của Thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế]

Kính gửi: [ghi đầy đủ và chính xác tên của Bên mời thầu]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ….. [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ….. [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ….. [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với thời gian thực hiện hợp đồng là …… [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu]. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này cùng với hồ sơ đề xuất về tài chính có hiệu lực trong thời gian ….. ngày, kể từ ngày …… tháng …..năm …….

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

3. Hồ sơ dự thầu gồm những giấy tờ gì?

Theo khoản 29 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013:

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về các loại tài liệu cũng như số lượng tài liệu trong hồ sơ dự thầu bởi mỗi gói thầu, mỗi lĩnh vực đều sẽ có các yêu cầu riêng. 

Căn cứ hướng dẫn tại các Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, 05/2015/TT-BKHĐT, 14/2016/TT-BKHĐT, về cơ bản hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp, gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu dịch vụ phi tư vấn bao gồm:

– Đơn dự thầu;

– Thỏa thuận liên danh (nếu là nhà thầu liên danh);

– Bảo đảm dự thầu;

– Tài liệu chứng minh tư cách nhà thầu;

– Tài liệu chứng minh tư cách người ký đơn dự thầu;

– Tài liệu, chứng cứ chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

– Đề xuất kỹ thuật gói thầu;

– Đề xuất giá và bảng biểu;

– Đề xuất các phương án kỹ thuật thay thế;

– Tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

Trên đây một số mẫu Đơn dự thầu cũng như các quy định chung về hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.[ad_2]