Mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp chi tiết và ví dụ cụ thể - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp chi tiết và ví dụ cụ thể – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Khi muốn giải thể, các doanh nghiệp cần phải lập mẫu đơn xin giải thể gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là chi tiết biểu mẫu và cách soạn cụ thể của mẫu đơn này.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp chi tiết nhất

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trước khi tiến hành thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp cần phải xây dựng và thông qua Nghị quyết, Quyết định giải thể doanh nghiệp.

Sau khi thông qua, trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp, một trong những tài liệu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp là thông báo về giải thể doanh nghiệp. Đây cũng có thể xem là đơn xin giải thể doanh nghiệp.

mau don xin giai the doanh nghiep

Hiện nay, mẫu thông báo giải thể hay có thể xem là đơn xin giải thể doanh nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Số: ….                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày…. tháng….năm…

 

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp ….. Nơi cấp: ……………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số: …….. ngày….. /…./…..

Lý do giải thể: ………………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

2. Ví dụ về mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp

2.1 Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì đơn xin giải thể sẽ trình bày như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          ABC                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …, ngày…. tháng… năm….

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố H

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY ABC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: xxxxx

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp ……………. Nơi cấp: ……………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số:……………………. ngày……… /…./………

Lý do giải thể: Do lợi nhuận thấp, thua lỗ kéo dài… doanh nghiệp lựa chọn giải thể để thu hồi vốn.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

2.2 Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì đơn xin giải thể sẽ trình bày như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          ABC                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …, ngày…. tháng… năm….

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố H

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY ABC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: xxxxx

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): xxxxx Ngày cấp ……………. Nơi cấp: ……………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp.

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

Trên đây là quy định về mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Giải thể doanh nghiệp: Những quy định cần biết[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo