Mẫu Giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp - Mới nhất - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu Giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp – Mới nhất

Rate this post

[ad_1]

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những giấy tờ mà người dân có thể mang theo khi ra đường để không bị phạt là Giấy đi đường. Hiện nay, nhiều địa phương đã ban hành mẫu Giấy đi đường riêng cho địa phương mình; các tỉnh, thành khác có thể sử dụng tham khảo.

Mẫu Giấy đi đường của Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG ….

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

Số: …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

 

1. Họ và tên:……………………………… ;     Giới tính:……………………..

2. Sinh ngày…. tháng. năm…………. ;

3. Số CCCD/CMND:…………………… ;  Ngày cấp:………………… ; Nơi cấp:………..

4. Số điện thoại:…………………. ;

5. Địa chỉ thường trú:……………………………………;

6. Nơi làm việc:…………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………….;

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

 

 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

 

Lưu ý: Từ ngày 06/9/2021, Hà Nội thay đổi việc cấp Giấy đi đường. Theo đó, Giấy đi đường sẽ gắn mã QR và do Công an phường, xã, thị trấn trực tiếp cấp cho doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây. 

Mẫu Giấy đi đường của Đà Nẵng

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG

(Kèm theo Công văn số: 4817/UBND-KGVX ngày 31/7/2021

của UBND thành phố Đà Nẵng)

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/
UBND XÃ/PHƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày … tháng … năm 2021

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

 

1. Họ và tên:……………………………………………………………… ; Giới tính: ……………..

2. Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………..

3. Số CCCD/CMND: …………………………… ; Ngày cấp:……………………………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………..

4. Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………

5. Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………….

6. Địa chỉ cơ quan/nơi làm việc (nơi đến): …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

7. Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc (nếu có): ……………………………………

8. Chức vụ/Vị trí công tác:………………………………………………………….

9. Mục  đích  tham  gia  giao  thông:  ……………………..………………

……………………………………………………………………………………………

10. Thời gian có hiệu lực từ:………………………đến…………………………..

(Thời gian cho phép của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đi đường)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chịu trách nhiệm về đối tượng và thời gian hiệu lực của Giấy đi đường này. Trường hợp cấp không đúng đối tượng và thời gian thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ công chức/Thẻ viên chức/Thẻ ngành )

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/

ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP/UBND

PHƯỜNG, XÃ

(Đóng dấu, ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Giấy đi đường của TP.HCM

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt, Công an TP HCM (PC08) và Công an các cấp có nhiệm vụ ký cấp giấy đi đường mẫu mới từ ngày 25/8/2021 cho 17 nhóm đối tượng được phép ra đường. Mẫu này như sau:

Mẫu Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

CÔNG TY ………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /CV-

V/v xác nhận nơi làm việc

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021     

GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi:

:

– Các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan.

 

 

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19…….

  • Căn cứ Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Căn cứ ……………………………………………..

            Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Chỉ thị của ………………………………….., qua nội dung, công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng hoạt động hoàn toàn để phòng chống dịch.

            Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan tạo điều kiện cho Người lao động có thông tin sau đây được đi lại từ nhà đến nơi làm việc (tại địa chỉ:…………………….) cũng như đi từ nơi làm việc về nhà trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình:

Họ và tên

:

………………………………………………………….

Ngày sinh

:

………………………………………………………….

CMND/CCCD số

:

…………. do ………….………….………….…………

Địa chỉ thường trú

:

………………………………………………………….

Số điện thoại

:

………..……….; Email: ………..………….………….

Hợp đồng lao động số

:

…………. ký ngày …………………………………….

Thời hạn của hợp đồng

:

……………………………………………………….….

Nội dung công việc chính

:

……………………………………………………….….

  Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Mẫu Giấy xác nhận nhân sự được đi lại

CÔNG TY ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021    

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ

Tên đơn vị: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………..

Văn phòng làm việc: ……………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………..

Công ty chúng tôi là công ty chuyên cung cấp……………………. Theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì …………………… là một trong những ngành phải duy trì hoạt động để ……………………

Chúng tôi xác nhận cho CBNV dưới đây vẫn đi làm bình thường theo yêu cầu của công việc:

Họ và tên: …………………………….……… Ngày tháng năm sinh: ……………

Số CMND/CCCD: …………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………..

Vậy, đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước tạo điều kiện cho Ông/bà …………… trong việc lưu thông đi lại phục vụ công việc.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là chính xác.

Trân trọng cảm ơn

 

Mẫu Giấy xác nhận đi đường

CÔNG TY ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021    

GIẤY XÁC NHẬN ĐI ĐƯỜNG

Công ty …………………………….. có trụ sở văn phòng tại ………………… …………………………. xác nhận cán bộ, nhân viên có tên dưới đây đang làm việc tại công ty:

Mã NV

Họ và tên

Ngày sinh

CMND/CCCD

Địa điểm làm việc

 

 

 

 

 

Trong trường hợp cần thiết, Quý cơ quan vui lòng liên hệ với Trưởng đơn vị: Ông………………… Số điện thoại: …………………………….

Giấy này để xác nhận ông bà có tên nêu trên được đến dự án …………………….. của Công ty có địa chỉ tại …………………………………… thực hiện công việc trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày ……………………….

Ông/bà …………………………….. hoàn toàn chịu trách nhiệm sử dụng Giấy xác nhận đi đường này với mục đích phù hợp, không vi phạm pháp luật, không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty ……………………

Kính mong nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan chức năng.

Trân trọng cảm ơn

 

Mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp Mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

 

Giấy đi đường được sử dụng trong trường hợp nào?

Hiện không có quy định cụ thể việc trường hợp nào được sử dụng Giấy đi đường. Tuy nhiên, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, chỉ một số trường hợp sau mới được đến cơ quan làm việc:

Người trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu tại các cơ quan Nhà nước. 

–  Người làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa. 

Riêng tại Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Hà Nội, đã chỉ rõ những trường hợp người lao động làm việc tại các cơ sở sau mới được đi làm, gồm:

– Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa

– Cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn;

– Cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch;

– Cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, 

– Ngân hàng, kho bạc,

– Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…),

– Công ty chứng khoán, bưu chính, viễn thông,

– Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa,

– Cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo đó, nếu đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị nêu trên, người lao động được người sử dụng lao động cấp Giấy đi đường hay Giấy xác nhận đi lại.
 

Các thông tin cần có của mẫu Giấy đi đường

Ngoài Hà Nội, Đà Nẵng… ban hành mẫu Giấy đi đường chuẩn, các doanh nghiệp tại địa phương khác có thể tự soạn thảo mẫu Giấy này. Tuy nhiên, cần có tối thiểu các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Tên người lao động;

– Địa chỉ làm việc;

– Địa chỉ nơi ở.

Giấy này chỉ cần người đại diện doanh nghiệp ký, đóng dấu.

Trên đây là mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp. Nếu vẫn còn thắc mắc về Giấy này trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Hà Nội hướng dẫn đăng ký cho shipper hoạt động khi giãn cách
>> Hà Nội: Các giấy tờ cần mang theo khi đi đường[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general