Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản (53/QĐ-THA) - Mới nhất - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản (53/QĐ-THA) – Mới nhất

Rate this post

[ad_1]

Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản là gì, mục đích của mẫu quyết định? Mẫu số 53/QĐ-THA: Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản? Những quy định liên quan đến chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản?

Sau khi có quyết định thi hành án thì người phải thi hành án phải thực hiện các nghĩa vụ thi hành án cho người được thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án có các hành vi trốn tránh nghĩa vụ thi hành án bằng cách chuyển quyền sử dụng tài sản của mình cho người khác thì cơ quan thi hành án phải nhanh chóng ra quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản. Vậy mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản, những nội dung liên quan và cách soạn thảo như thế nào?

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản là gì, mục đích của mẫu quyết định?

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự được hiểu là biện pháp pháp lý có tính bắt buộc được chấp hành viên áp dụng theo một trình tự, thủ tục luật định trong quá trình tổ chức thực hiện việc thi hành án. Biện pháp bảo đảm thi hành án là biện pháp đặt tài sản của người phải thi hành án trong tình trạng bị hạn chế hoặc tạm thời bị cấm sử dụng, định đoạt, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng. Biện pháp bảo đảm này nhằm đảm bảo điều kiện thi hành án của người thi hành án không bị mất đi đồng thời ngăn chặn người phải thi hành án thực  hiện việc tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng về tài sản trốn tránh việc thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì biện pháp bảo đảm này được làm cơ sở cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế Thi hành án dân sự trong trường hợp

Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản là một biện pháp đảm bảo đảm thi hành án theo quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014. Biện pháp này nhằm mục đích ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

Mẫu số 53/QĐ-THA: Quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản là văn bản do Chấp hành viên của cơ quan thi hành án ban hành với nội dung bao gồm các căn cứ ban hành quyết định, nội dung quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản, trách nhiệm của người có liên quan.

Mục đích của mẫu số 53/QĐ-THA: Quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản: khi cơ quan thi hành án có căn cứ để cho rằng cần phải chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản thì chấp hành viên sẽ tiến hành lập ra mẫu quyết định nhằm quyết định về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản.

2. Mẫu số 53/QĐ-THA: Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản:

Mẫu số 53/QĐ-THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

——-

Số:…./QĐ-PTHA

….., ngày….. tháng……. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Điều 69 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………. ngày………. tháng……… năm ……………… của Tòa án…………………………;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:…………. ngày…….. tháng……… năm…………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………;

Xét thấy không cần ngăn chặn hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của………….

Địa chỉ:……..

Đối với tài sản ………..

Điều 2. ………………………………….., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 1,2;

– Viện KSQS…;

– Cục THA/BQP;

– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản:

Người soạn thảo Mẫu số 53/QĐ-THA: Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của cơ quan thi hành án;

Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

Chính giữa văn bản là Mẫu số 53/QĐ-THA: Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản;

Về nội dung mẫu quyết định: các căn cứ ra quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản, nội dung quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản và trách nhiệm của các chủ thể liên quan về giải quyết chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản.

Cuối quyết định cần có chữ ký và đóng dấu của Chấp hành viên để xác định quyết định được ban hành chính xác và đúng thẩm quyền.

4. Những quy định liên quan đến chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản:

Theo Điều 69 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản như sau:

– Các trường hợp thực hiện tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản: khi cần ngăn chặn hoặc phát hiện đương sự có hành vi chuyển quyền sở hữu, sử dụng, tẩu tán, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

– Chủ thể ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản: Chấp hành viên là chủ thể ra quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của người phải thi hành án, tài sản chung của người phải thi hành án với người khác.

– Sau khi chấp hành viên ra quyết định tạm dừng thì quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản phải được gửi đến cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đó. Trường hợp chấp hành viên không gửi quyết định cho bên liên quan làm ảnh hưởng đến quá trình thi hành án thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Trong quá trình xác minh quyền sở hữu đển quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì Chấp hành viên có quyền yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết để chứng minh quyền sở hữu, sử dụng đồng thời Chấp hành viên có nghĩa vụ thông báo cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về quyền khởi kiện yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản. Điều này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho các cá nhân, tổ chức liên quan đối với tài sản của họ.

– Trong nhiều trường hợp trên thực tế Chấp hành viên phải tiến hành xác minh, làm rõ quyền sở hữu, quyền sủ dụng tài sản để thi hành án. Nếu chấp hành viên không đủ thẩm quyền thì Chấp hành viên có thể yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản để thi hành án, giải quyết tranh chấp tài sản; yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản theo quy định của pháp luật.

– Ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế: Chấp hành viên khi có căn cứ người phải thi hành án có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định; trường hợp Chấp hành viên có căn cứ xác định tài sản không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định chấm dứt việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản nhằm trả lại nguyên trạng tài sản và quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho các chủ sở hữu tài sản.

Thời hạn để chấp hành viên ra quyết định này là thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về Mẫu số 53/QĐ-THA: Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản, các nội dung về chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản và  các nội dung liên quan cũng như các soạn thảo mẫu quyết định này.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general