Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị và hướng dẫn chi tiết nhất - Mới nhất - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị và hướng dẫn chi tiết nhất – Mới nhất

Rate this post

[ad_1]

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là gì? Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị? Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị?

Pháp luật về đấu thầu đã có những quy định về việc chỉ định thầu, theo đó, trong một số trường hợp sẽ được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Khi tiến hành chỉ định thầu thì người có thẩm quyền phải ra quyết định phê duyệt kết quả chỉ định định thầu. Đối với gói thầu mua thiết bị cũng vậy, nếu trong trường hợp được chỉ định thầu thì người có thẩm quyền sẽ ra quyết định chỉ định thầu mua thiết bị theo quy định của pháp luật. Vậy mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là gì? Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị bao gồm những nội dung gì?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại:

– Cơ sở pháp lý:

+ Luật đấu thầu 2013

+ Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

+ Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

1. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là gì?

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là mẫu quyết định do người có thẩm quyền ban hành khi tiến hành chỉ định thầu mua thiết bị. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị nêu rõ thông tin về đơn vị nhận thầu, giá giao thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, gói thầu mua thiết bị… nội dung của quyết định chỉ định thầu mua thiết bị. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là cơ sở để bên nhận thầu tiến và đơn vị tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là mẫu văn bản được dùng để đưa ra quyết định về việc chỉ định thầu mua thiết bị. Theo đó, pháp luật quy định về thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu thì hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu cần phải được thẩm định theo quy định của pháp luật và  việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu, bên cạnh đó nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu. Quy trình chỉ định thầu thông thường sẽ bao gồm các bước Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu, Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

2. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

QUYẾT ĐỊNH

V/v chỉ định thầu mua thiết bị …….(1)

………, ngày…tháng….năm….

Căn cứ vào Luật đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ vào Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 về việc quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Căn cứ ………

Quyết định

Điều 1: Chỉ định thầu gói mua thiết bị ………….(1) . với nội dung sau:

– Đơn vị nhận thầu: ………(2)

– Giá giao thầu: ………..(3)

– Thời gian thực hiện hợp đồng: …….(4)

Điều 2: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như điều 2;

– Lưu VT;

GIÁM ĐỐC

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định chỉ định thầu mua sắm thiết bị:

(1): Điền tên gói thầu mua sắm thiết bị

(2): Điền tên bên nhận thầu

(3): Điền giá giao thầu

(4): Điền thời gian thực hiện hợp đồng

4. Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị:

Pháp luật quy định những trường hợp chỉ định thầu, theo đó, tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013, Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về các trường hợp chỉ định thầu, đó là những trường hợp:

(1) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ Điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình.,

(2) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm Mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo,

(3) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện đbảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách,

(4)  Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ.

(5)  Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Đối với những gói thầu được chỉ định nhà thầu thì việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện về chỉ định thầu mà pháp luật đã quy định, theo đó là những điều kiện như: tổ chức thầu phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trừ trường hợp có quy định khác, thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày.

Đối với việc chỉ định thầu thông thường thì sẽ được tiến hành theo 5 bước như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: tại bước chuẩn bị lựa chọn nhà thầy thì sẽ bao gồm: lập hồ sơ yêu cầu và việc lập hồ sơ yêu cầu phải căn cứ theo quy định. Về nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm các thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật.

– Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành cho nhà thầu đã được xác định;

– Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu.T

– Bước 4: Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định của pháp luật. 

– Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Khi tiến hành ký kết hợp đồng thì hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu liên quan khác.

– Đối với  những gói thầu được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước thì cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm:

+ Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cn thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

+ Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Kết quả chỉ định thầu phải được công khai theo quy định. Việc chỉ định thầu mua thiết bị được phải được người có thẩm quyền ra quyết định, đồng thời việc chỉ định thầu mua thiết bị phải được tiến hành theo những trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định. Có hai hình thứ áp dụng đó là chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn. Về bản chất thì hai hình thức áp dụng này đều là chỉ định thầu, tuy nhiên phụ thuộc vào từng tính chất, điều kiện của gói thầu mà áp dụng những hình thức chỉ định thầu khác nhau theo quy định của pháp luật.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general