Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (MQĐ04) chi tiết nhất – Download – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (MQĐ04) chi tiết nhất – Download

[ad_1]

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền là gì? Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền? Hướng dẫn mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền?

Trong các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền là hình thức đặc trưng, mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức. Phạt tiền là việc chủ thể phải trích một phần lợi ích, tài sản của mình để đóng vào quỹ ngân sách nhà nước, do đó, khi xem xét đến quyết định áp dụng hình thức xử phạt này, chủ thể có thẩm quyền phải đánh giá một cách khách quan, trên cơ sở quy phạm pháp luật, hành vi vi phạm và nhân thân của người đó. Một trong những chính sách nhân đạo, quan tâm của Nhà nước đối với người bị áp dụng hình thức phạt tiền là việc cho phép hoãn thi hành quyết định phạt tiền khi gặp những khó khăn và phải làm đơn đề nghị tới cơ quan có thẩm quyền, được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

Luật xử lý vi phạm hành chính văn bản hợp nhất năm 2020

Thông tư 78/2019/TT-BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

1. Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền là gì?

Phạt tiền là hình thức xử phạt chính được quy định chung tại Khoản 1 Điều 21 và quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy trong các điều này không định nghĩa hình thức phạt tiền nhưng ngay trong thuật ngữ “phạt tiền” đã chỉ rõ cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt tiền phải nộp phạt bằng tiền mặt (tiền đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ trong các trường hợp do Chính phủ quy định).

Đây là hình thức xử phạt áp dụng phổ biến đối với nhiều loại vi phạm hành chính từ những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội đến các vi phạm trong các lĩnh vực quản lí kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, các hành vi xâm phạm vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phạt tiền tác động đến vật chất của người vi phạm, gây cho họ bất lợi về tài sản.

Quyết định phạt tiền là văn bản do chủ thể có thẩm quyền ban hành áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính mà theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định phạt tiền là quyết định cá biệt.

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền là văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm chuyển thời điểm thi hành quyết định phạt tiền cho cá nhân, tổ chức sang một thời điểm khác muộn hơn khi họ có đơn đề nghị hoãn trên cơ sở thỏa mãn các điều kiện luật định.

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền chuyển thời điểm thi hành quyết định phạt tiền, là cơ sở để hợp pháp hóa hoạt động của của cơ quan cũng như của cá nhân, tổ chức vi phạm, đây còn là sự quan tâm, chính sách nhân đạo trong quy định của pháp luật, giúp đỡ cá nhân đang khó khăn do điều kiện khách quan, quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền là căn cứ đề quyết định giảm, miễn tiền phạt còn lại trong quyết định phạt tiền.

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền được quy định cụ thể tại Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó nêu rõ các vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, căn cứ hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

– Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng trở lên. Số tiền được xác định theo quyết định phạt tiền đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh. Việc gặp khó khăn của cá nhân, tổ chức phải có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

Trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

Trường hợp tổ chức đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Thứ hai, về thủ tục hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn  10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó.

Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 03 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn. Thợi hạn tạm hoãn được người ra quyết định hoãn thi hành ghi rõ trong quyết định.

Cá nhân, tổ chức được hoãn chấp hành quyết định xử phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ.

Mặc dù quy định của pháp luật khá cụ thể, tuy nhiên việc thực hiện đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định ví dụ một số quy định của pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền chưa rõ ràng, ví dụ như chưa giải thích thể nào là “đang gặp khó khăn đặc biệt”, điều này dẫn đến nhiều cách hiểu và áp dụng pháp luật khác nhau trong thực tiễn thi hành.

Quy định tại Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung đã khắc phục những hạn chế trước đây, khi trong các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trước đo không quy định việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền đối với tổ chức. Sự thay đổi này nhằm tạo nên sự thông nhất trong hệ thông pháp luật bên cạnh Luật Cạnh tranh, Luật quản lý thuế hiện hành, cũng là sự nhìn nhận lại, quan tâm đối với các tổ chức bị xử phát và phải thi hành quyết định xử phạt tiền cũng đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn. Theo Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế bao gồm cá nhân, tổ chức bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản ý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng (người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ) thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền phạt tối đã không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

2. Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)

——-

Số: ………./QĐ-HTHQĐPT

……..(2)……, ngày tháng năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền*

Căn cứ Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số………./QĐ-XPVPHC ngày …../…./……… của(3)………..;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-GQXP ngày .…/…./…. (nếu có);

Xét Đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày …../…../…….. của ông (bà)(4) ……… được (5) ………… xác nhận,

Tôi: ……………, cấp bậc: …………….,

chức vụ(6): …………………, đơn vị(6): ………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-XPVPHC ngày……./……/……. của(3) …………

1. Thời gian hoãn từ ngày ……/…../…… đến ngày …../…./……..

2. Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn nêu trên, ông (bà)(4): …………………..

……………… phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông (bà)(4) ………

được nhận lại(7) ……

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1.Giao cho ông (bà)(4) ……….. để chấp hành.2

2. Gửi cho(8) ..…………… để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(9)

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền:

* Mẫu này được sử dụng để hoãn thi hành quyết định phạt tiền cho cá nhân quy định tại Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi họ và tên của cá nhân bị phạt tiền.

(5) Ghi tên của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cá nhân bị phạt tiền cư trú hoặc tên của cơ quan, tổ chức nơi người bị phạt tiền đang học tập, làm việc đã thực hiện việc xác nhận.

(6) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(7) Ghi cụ thể loại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(9) Ghi chức vụ của người ra quyết định./.[ad_2]