Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh - Tải ngay - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh – Tải ngay

Rate this post

[ad_1]

Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh? Tham khảo quy định Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc? Đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào?

Đưa người vào cơ sở chữa bênh nói chung và đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nói riêng, đây là nững biện pháp xử lý hành chính áp dụng để cho những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội theo quy định được chữa bệnh, lao động và học nghề dưới sự quản lý của cơ sở chữa bệnh. Trong các trường hợp được giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh nhưng vi phạm các quy định và bị hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh thì -các cơ quan có thẩm quyền làm quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Nghị định Số: 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là gì, mục đích của mẫu đơn?

Đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người nghiện ma túy để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc; Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

2. Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

UBND huyện ……

——-

Số: ……./QĐ-TT

……., ngày tháng  năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH

Hủy Quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

1 ……

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của ……..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …………. ngày ……/………./…………. Về việc giảm thời hạn chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ tên ……..; Nam/nữ……… số CMND: ………….

Sinh ngày:…./…./…; Nguyên quán:…….

Nơi đăng ký thường trú: …….

Dân tộc: ……; Tôn giáo: …….

Đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh số: ……………. ngày……./……../…của Chủ tịch UBND …….thời hạn ….. tháng.

Thời hạn chấp hành Quyết định là ….. tháng

Thời hạn đã được giảm chưa thi hành nay hủy bỏ là ……….. tháng ………. ngày

Lý do hủy Quyết định giảm thời hạn: ……

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. ……2………….. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: ………

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(ký tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh:

Soạn thảo đầy đủ nội dung trong Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

1 Thẩm quyền ban hành Quyết định

2 Tên cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định này

Người ra quyết định (ký tên, đóng dấu)

4. Tham khảo quy định Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Tại Điều 19. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc Nghị định Số: 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định: 

1. Học viên đã chấp hành một nửa thời hạn quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Học viên có tiến bộ rõ rệt là người nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy trình cai nghiện tại cơ sở, tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của cơ sở và được Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi tắt là Hội đồng) công nhận.

Học viên lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc khen thưởng; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của Công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên;

2. Học viên bị mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai trong thời gian chấp hành quyết định thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

3. Trường hợp người đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc ốm nặng có xác nhận của bệnh viện mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thời gian chấp hành quyết định; sau khi sức khỏe được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; trong thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

4. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có học viên thuộc diện được giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị và tổ chức họp Hội đồng xem xét đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

5. Căn cứ danh sách học viên được đề xuất, Hội đồng xem xét, biểu quyết đối với từng trường hợp cụ thể và kết luận theo đa số. Trường hợp số phiếu biểu quyết bằng nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định.

6. Trong thời hạn 02 ngày, kể từ khi nhận được Biên bản họp của Hội đồng, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc lập hồ sơ đề nghị gửi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở xem xét quyết định.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị của Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Danh sách học viên được đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại;

c) Biên bản họp Hội đồng;

d) Kết quả nhận xét, đánh giá hàng tháng của tổ, đội và bản thành tích của từng học viên được đề nghị;

đ) Giấy xác nhận của bệnh viện về tình trạng sức khỏe đối với các trường hợp ốm nặng, bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai.

7. Trong thời gian chờ Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định, nếu người được đề nghị có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Giám đốc cơ sở có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng và làm văn bản đề nghị đưa người đó ra khỏi danh sách xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại gửi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi nhận hồ sơ. Trường hợp đã có quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại nhưng chưa thi hành thì đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét hủy quyết định.

Theo đó được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp chúng tôi đã nêu trên quy định này phải thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ quy định và nếu không tuân thủ và chấp hành đúng quy định thì những người có têm trong danh sách có thể bị đưa ra khỏi danh sách xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại theo quy định

Kết luận: Việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được quy định tức là khi người đó có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Giám đốc cơ sở có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng và làm văn bản đề nghị đưa người đó ra khỏi danh sách xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại gửi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi nhận hồ sơ. Trường hợp đã có quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn phần thời gian còn lại nhưng chưa thi hành thì đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện xem xét hủy quyết định theo quy định của pháp luật và thực hiện theo trình tự và thủ tục luật định.

5. Đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào?

Căn cứ Tại Điều 15, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đưa người đi thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Việc đưa người chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải được lập thành biên bản, có sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, bản hoặc tương đương nơi người phải chấp hành quyết định cư trú. Biên bản được lập thành 03 bản, một bản gửi Tòa án nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định, một bản gửi cơ quan lập hồ sơ và một bản lưu tại cơ quan công an cấp huyện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Theo đó đưa người chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải tuân thủ theo các quy định mà pháp luật đề ra như trên và phải được lập thành biên bản, có sự chứng kiến của đại diện theo quy định của pháp luật, tránh các trường hợp không mong muốn như khiếu nại…Thực hiện đưa người chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chấp hành dúng thời hạn theo quy định

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general