Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư chi tiết – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư chi tiết – Mới nhất

[ad_1]

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư là gì? Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư? Một số quy định của pháp luật về văn phòng điều hành dự án đầu tư? Thủ tục thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư nước ngoài?

Theo quy định của pháp luật thì nhà thầu nước ngoài phải thành lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án. Riêng đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu nước ngoài có thể lập văn phòng điều hành tại nơi đăng ký trụ sở đầu tư theo quy định. Vậy làm văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư  như thế nào? Dưới đây là thông tin chi tiết về nội dung này

Cơ sở pháp lý: 

Luật đầu tư 2020

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

1. Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư là gì?

Nếu xét về mặt hình thức: thì dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

Xét về mặt nội dung, thì dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, và cần thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định.

Xét trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế , xã hội trong một thời gian dài.

Dự án đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các biện pháp quản lý,cấp phép đầu tư. Nó là căn cứ để nhà đầu tư triển khai hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả của dự án và đặc biệt quan trọng trong việc thuyết phục chủ đầu tư quyết định đầu tư và tổ chức tín dụng cấp vốn cho dự án.

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư là mẫu với các nội dung và thông tin để đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư  theo quy định của pháp luật khi đã có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

Mẫu văn bản về việc đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để đăng ký được thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Mẫu đăng ký nêu rõ thông tin của văn phòng điều hành… Mẫu được ban hành theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT.

2. Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …. Giới tính: …….

Sinh ngày: ……/…../……Quốc tịch: …

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: …… /…../……Nơi cấp: …….

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …….

Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập: ……..

Ngày cấp: ……Cơ quan cấp: …..

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): …….

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ……

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án: ……

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: ……

3. Ngày cấp (lần đầu): ……

4. Cơ quan cấp: ……

5. Địa điểm thực hiện dự án: ……

6. Mục tiêu dự án: ……

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên văn phòng điều hành:

Tên bằng tiếng Việt: ……

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……

Tên viết tắt (nếu có):……

2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): ……..

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): …….

4. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): ……

5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:

Họ tên: ….. Giới tính: ……

Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: …….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: ……../……../……….. Nơi cấp: ……..

Địa chỉ thường trú: ………

Chỗ ở hiện tại: ……

Điện thoại: …….Fax: …….Email: ……

IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Các văn bản quy định tại Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo):

2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..).

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm…

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn làm Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư:

– Ghi đầy đủ các thông tin trong mẫu Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư

– Các hồ sơ kèm theo cần đầy đủ:

1. Các văn bản quy định tại Điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo):

2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..).

– Nhà đầu tư Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

3. Một số quy định của pháp luật về văn phòng điều hành dự án đầu tư:

Tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng được sửa đổi tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định về nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài.

Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ theo quy định tại điều luật này cần thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình như đăng ký, hủy mẫu con dấu, nộp lại con dấu khi kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này trong công việc phục vụ thực hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép hoạt động xây dựng… và các quy định về nghĩa vụ cụ thể khác mà nhà thầu phải tuân thủ.

Như vậy, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 74 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP nêu trên thì nhà thầu nước ngoài phải lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án. và thực hiện theo các thủ tục và trình tự do pháp luật quy định và thực hiện đầy đủ các Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ đối với việc thành lập văn phòng điều hành.

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 49 Luật đầu tư 2020. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành được quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư 2020, bao gồm:

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành

Văn bản này phải đảm bảo các nội dung sau:

+ Tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

+ Tên, địa chỉ văn phòng điều hành;

+ Nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành;

+ Họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành.

Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

Bản sao hợp đồng BCC.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trên, nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC mang nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành. Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ, đưa phiếu hẹn trả kết quả cho nhà đầu tư.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Lưu ý: Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư chi tiết nhất và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.[ad_2]