Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết nhất – Mới nhất – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết nhất – Mới nhất

[ad_1]

 Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường? Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường? Quy định của pháp luật về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong những hoạt động không thể thiếu, báo báo đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Khi đó, việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được lập thành văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Vậy mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì? Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những nội dung gì?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại:

– Cơ sở pháp lý:

+ Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường.

+ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

1. Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là mẫu văn bản lập ra khi tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nêu rõ thông tin về địa chỉ liên hệ của chủ đầu tư dự án, số điện thoại, fax, địa chỉ email, những hồ sơ gửi kèm theo, nội dung của văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo quy định của pháp luật, một dự án đầu tư chỉ lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo đó, đối với mỗi dự án khác nhau thì chủ dự án phải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm: 

– Trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án khai thác khoáng sản, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

– Trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí.

– Trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) đối với dự án đầu tư xây dựng.

Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là mẫu văn bản được dùng để ghi lại việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để thẩm định về việc báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, với mỗi dự án thì việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là khác nhau, theo đó: (1) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, (2) Dự án do Chính phủ giao thẩm định, (3) Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định( trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh) thì do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định thì do Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh thì do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại thì do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

(1)
——-

Số: …

V/v thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường của (2)       (Địa danh), ngày … tháng … năm

Kính gửi: (3)

Chúng tôi là: (1), chủ đầu tư dự án (2) thuộc mục số …, cột 3 Phụ lục II Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

(2) do… phê duyệt; địa điểm thực hiện (2): ……

Địa chỉ liên hệ của (1): ……

Điện thoại: ….; Fax: ……..; E-mail: ……

Chúng tôi xin gửi đến (3) hồ sơ gồm:

– Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật hoặc các tài liệu tương đương của (2);

– Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của (2).

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của (2).

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu: …

(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng du)

4. Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

(1) Chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;

(3) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

5. Quy định của pháp luật về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Khi tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định, theo đó, việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất bảy thành viên.

– Thành phần hội đồng thẩm định: Cơ cấu hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch hội đồng, một Phó Chủ tịch hội đồng trong trường hợp cần thiết, một Ủy viên thư ký, hai  Ủy viên phản biện và một số Ủy viên, trong đó phải có ít nhất ba mươi phần trăm số thành viên hội đồng có từ bảy năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường.

– Trách nhiệm của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và đưa ra ý kiến thẩm định để làm cơ sở cho cơ quan thẩm định xem xét, quyết định việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn hoạt động của hội đồng thẩm định.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho ban quản lý các khu công nghiệp trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đánh giá năng lực của từng ban quản lý các khu công nghiệp, bên cạnh đó Bộ tài nguyên và môi trường cũng có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết biểu mẫu các văn bản liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh việc báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án còn phải tiến hành xin ý kiến tham vấn cộng đồng về báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khi tổ chức xin ý kiến tham vấn cộng đồng về báo cáo đánh giá tác động môi trường thì Uỷ ban nhân dân sẽ dựa trên các nội dung trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường để đưa ra những ý kiến tham vấn của mình cho bên chủ dự án để hoàn thiện về báo cáo tác động môi trường.

Việc xin ý kiến tham vấn cộng đồng về báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư dự án tiến hành tham vấn và xin ý kiến về việc báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm bảo đảm cho việc báo cáo đánh giá tác động môi trường được hoàn thiện hơn, góp phẩn thực hiện tham vấn trong đánh giá tác động môi trường một cách thực chất và hiệu quả.

– Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường : theo quy định của pháp luật thì thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Không quá bốn mươi lăm  ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Không quá ba mươi  ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án không thuộc những trường hợp ngoại lệ mà pháp luật quy định.

+ Trong thời hạn quy định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án để kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh có thể được thực hiện thông qua hình thức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, không nhất thiết phải thông qua hội đồng thẩm định.[ad_2]