Mẫu kết luận kiểm định môi trường (09-MTr) chi tiết nhất – Tải ngay – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu kết luận kiểm định môi trường (09-MTr) chi tiết nhất – Tải ngay

[ad_1]

Mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường? Hướng dẫn sử dụng mẫu kết luận kiểm định môi trường? Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường?

Kiểm định môi trường là một trong những hoạt động không thể thiếu trong quá trình kiểm tra, quản lý, bảo vệ môi trường. Khi tiến hành kiểm định môi trường thì cơ quan có kiểm định phải lập thành biên bản kiểm định môi trường. Từ mẫu kiểm định môi trường mà cơ quan tiến hành kiểm định môi trường đưa ra được kết luận kiểm định môi trường. Vậy mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường bao gồm những nội dung gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

– Cơ sở pháp lý: Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1. Mẫu kết luận kiểm định môi trường là gì?

Mẫu kết luận kiểm định môi trường là mẫu kết luận do cơ cán bộ kiểm định lập ra khi tiến hành kiểm định môi trường. Mẫu kết luận kiểm định môi trường là cơ sở để dựa vào kết luận kiểm định môi trường mà cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra những biện pháp, những quy định, những phương án nhằm khắc phục những hậu quả, góp phần bảo vệ môi trường.  

Mẫu kết luận kiểm định môi trường nêu rõ thông tin về thành phần kiểm định, đối tượng được kiểm định, nội dung sự việc, yêu cầu kiểm định, phương pháp và kết quả kiểm định, tổng hợp kết quả kiểm định, hoàn lại đối tượng kiểm định, kết luận kiểm định, nội dung của kết luận kiểm định môi trường, nội dung của kết luận kiểm định môi trường.

 Mẫu kết luận kiểm định môi trường là mẫu văn bản được dùng để ghi lại những kết luận sau quá trình kiểm định môi trường của cán bộ kiểm định môi trường. Nếu trong quá trình kiểm định môi trường, trong kết luận kiểm định mà cán bộ kiểm định chỉ ra được những sai phạm của đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đó thì những đơn vị, tổ chức, cá nhân phải chịu xử phạt theo quy định của pháp luật về môi trường tuỳ thuộc vào mức độ, tính chất của hành vi.

Theo đó,  hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ được hoạt động dựa trên nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án theo hình thức tổ chức phiên họp chính thức và các phiên họp chuyên đề do chủ tịch hội đồng quyết định trong trường hợp cần thiết và có trách nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định; chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định.

2. Mẫu kết luận kiểm định môi trường:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

(1) …………

Số: ……../KL-…

., ngày … tháng … năm 20 …..

KẾT LUẬN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Kính gửi:……

Ngày ….. tháng ….. năm 20… cơ quan …… đã nhận được Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường số … ngày ….. tháng ….. năm 20… của …

Yêu cầu kiểm định………

trong vụ ……

Chúng tôi gồm(2):

1- …

2- …

3- …

Đã tiến hành kiểm định tại …… từ ngày …..tháng ….. năm 20… đến ngày ….. tháng … năm 20….

1. Nội dung sự việc: ………(3)

2. Đối tượng kiểm định:….(4)

3. Yêu cầu kiểm định: ………(5)

4. Phương pháp và kết quả kiểm định: …(6)

Tổng hợp kết quả kiểm định:(7)

TT Thông số Đơn vị Phương pháp xác định Kết quả Giá trị giới hạn Mức độ vi phạm quy chuẩn

5. Kết luận kiểm định: ………(8)

6. Kèm theo kết luận kiểm định có: ……(9)

Hoàn lại đối tượng kiểm định gồm: ……(10)

CÁN BỘ KIỂM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(11) …………

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng du)

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu kết luận kiểm định môi trường: 

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan kết luận kiểm định.

(2) Ghi rõ họ tên và chức danh (cấp bậc/ chức vụ, vai trò) của từng người tham gia kiểm định.

(3): Điền nội dung sự việc

(4): Điền đối tượng kiểm định

(5): Điền yêu cầu kiểm định

(6): Điền phương pháp và kết quả kiểm định

(7): Điền tổng hợp kết quả kiểm định( thông số, đơn vị, phương pháp xác định, kết quả, giá trị giới hạn, mức độ vi phạm quy chuẩn).

(8): Điền kết luận kiểm định

(9): Điền giấy tờ kèm theo kết luận kiểm định

(10): Điền hoàn lại đối tượng kiểm định

(11): Điền chức danh người có thẩm quyền.

4. Quy định của pháp luật về kiểm định môi trường:

Theo quy định của pháp luật quy định về trách nhiệm của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường sau khi được cấp giấy chứng nhận, theo đó:  trước khi tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thì tổ chức cần phải chuẩn bị hồ sơ để thực hiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm , hồ sơ liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường bao gồm những loại giấy tờ sau: 

+ Sổ theo dõi hóa chất

+ Các phiếu trả kết quả

+ Hồ sơ quản lý sử dụng thiết bị quan trắc môi trường

+ Sổ hoặc hệ thống theo dõi giao nhận mẫu phòng thí nghiệm

+ Hồ sơ về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

+ Các tài liệu liên quan khác.

– Trong quá trình cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, nếu tổ chức và khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ thì trong các hợp đồng đó đều phải được lập thành văn bản và phải có ký hiệu riêng của tổ chức để nhận biết, ghi rõ ngày, tháng, năm của hợp đồng( Trong ký hiệu riêng của tổ chức phải có đánh số thứ tự. Số thứ tự được ký hiệu bắt đầu từ thời điểm ký hợp đồng đầu tiên của năm dương lịch và kết thúc tại hợp đồng cuối cùng của năm, đảm bảo đúng trình tự thời gian ký kết hợp đồng).

Sau khi đã hoàn thành ký kết thì tổ chức đó trả kết quả cho khách hàng thông qua phiếu kết quả quan trắc được người có thẩm quyền của tổ chức ký, đóng dấu.

* Lưu ý:

+ Trong phiếu kết quả quan trắc được thiết kế thành mẫu riêng, trong đó phải thể hiện được những thông tin cơ bản như sau: (1) tên của tổ chức, (2) tên khách hàng trả phiếu, (3) số giấy chứng nhận Vimcerts đã được cấp, (4) ngày, tháng, năm xuất phiếu, ký hiệu của phiếu, kết quả phân tích( thông số, phương pháp sử dụng, kết quả đo và quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật đối chiếu (nếu có)).

– Như đã trình bày ở trên, khi tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải làm việc dựa trên những nguyên tắc nhất định mà pháp luật đã quy định, hội đồng thẩm định phải tổ chức phiên họp chính thức. Phiên họp chính thức được diễn ra khi có đầy đủ những điều kiện:

+ Điều kiện 1: điều kiện về số lượng tham gia: có s tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

+ Điều kiện 2:  điều kiện về thành phần tham gia: trong phiên họp chính thức phải có sự tham gia hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến từ 2/3 số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện. Trong một số trường hợp, các thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt có thể gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không được tham gia bỏ phiếu.

Về quyền, nghĩa vụ của những người tham gia họp: đại biểu tham gia cuộc họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thường trực thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của hội đồng thẩm định, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

+ Điều kiện 3: đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

– Nguyên tắc về đưa ra kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định: sau quá trình họp, lấy ý kiến.. của hội đồng thẩm định thì hội đồng thẩm định đưa ra báo cáo đánh giá tác động môi trường, đó là những nguyên tắc: 

+ Nguyên tắc 1: Thông qua không cần chỉnh sửa, b sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung.

+ Nguyên tắc 2: Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: không thuộc các trường hợp quy định.

+ Nguyên tắc 3: Không thông qua: khi có trên 1/3 số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua.

– Tổ chức lấy ý kiến: pháp luật quy định về việc tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có liên quan trực tiếp đến các vấn đề môi trường của dự án không có đại diện tham gia trong thành phần hội đồng thẩm định do bộ, cơ quan ngang bộ thành lập, theo đó, tổ chức lấy ý kiến được thực hiện:

(1)  Cơ quan thường trực thẩm định gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường,

(2) Sở Tài nguyên và Môi trường được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bng văn bản theo đề nghị của cơ quan thường trực thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Nếu sau thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có văn bản trả lời được coi là đồng ý và chịu trách nhiệm về nhng nội dung lấy ý kiến có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, (3) Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường được đưa ra xem xét, thảo luận tại các cuộc họp của hội đồng thẩm định.[ad_2]