Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (PL I-3) – Tải ngay – Megataxi – Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (PL I-3) – Tải ngay

[ad_1]

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên? Hướng dẫn làm Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên? Một số quy định của pháp luật về đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động dựa trên các quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Theo đó khi muốn thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cần làm Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên. Vậy cụ thể làm Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên như thế nào? Dưới đây là thông tin chi tiết về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh Nghiệp 2020

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Theo điều 46 luật doanh nghiệp năm 2020, giống như các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên là mẫu với các nội dung và thông tin để thành lập doanh nghiệp theo quy định với loại hình này thì Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định của pháp luật

Công ty TNHH hai thành viên là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Công ty TNHH hai thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tài sản của công ty được tách bạch với tài sản của các thành viên công ty.

Theo đó Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

… …, ngày … …tháng … … năm … …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY

TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………….

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới □ □
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

Xã/Phường/Thị trấn: ………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……..

Tỉnh/Thành phố: ………

Điện thoại (nếu có)……… Fax (nếu có): ………

Email (nếu có): ………. Website (nếu có): …….

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

4. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

5. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ……….

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): ………

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                  □ Không

6. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước
Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng

7. Danh sách thành viên công ty: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

8. Người đại diện theo pháp luật2:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……… Giới tính:

Chức danh: ……….

Sinh ngày: …../…../…..Dân tộc: ……..  Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                    □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                            □ Loại khác (ghi rõ):…….

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………….

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

Xã/Phường/Thị trấn: ………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………

Tỉnh/Thành phố: ……….

Quốc gia: ……

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………

Xã/Phường/Thị trấn: ………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……..

Tỉnh/Thành phố: ………

Quốc gia: ………..

Điện thoại (nếu có)………. Fax (nếu có): ………

Email (nếu có): ………. Website (nếu có): ……..

9. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

9.1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

9.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)3:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………

Điện thoại: …………………………………………………………..

9.3

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại:……………………………….. Fax (nếu có): ……………………….

Email (nếu có): ………………………………………………………………………..

9.4

Ngày bắt đầu hoạt động4 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

9.5

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc

 

9.6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..5

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

9.7

Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………………………

9.8

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

□ Có                                                                  □ Không

9.9

Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)6

Khấu trừ                                           □

Trực tiếp trên GTGT                       □

Trực tiếp trên doanh số                 □

Không phải nộp thuế GTGT          □

9.10

Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

……………….………………………….. ……………….…………………………..
……………….………………………….. ……………….…………………………..

 

10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……….

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

11. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …….

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): ………

Địa điểm kinh doanh: ………

Tên người đại diện hộ kinh doanh: ……

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

□ Chứng minh nhân dân                    □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                            □ Loại khác (ghi rõ):………..

Số giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): ……….

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ……… Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)7

3. Hướng dẫn làm Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Ghi đầy đủ các thông tin trong mẫu giấy đề nghị đăng ký công Ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

3 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2.

4 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5

– Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

– Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

– Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

6 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

7 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Phụ lục I-3: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên và các thông tin pháp lý khác dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.[ad_2]