Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân (271/CQĐT) - Download - Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân (271/CQĐT) – Download

Rate this post

[ad_1]

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân là gì, mục đích của mẫu đề nghị? Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân? Những quy định liên quan đến tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân?

Pháp nhân vi phạm quy định của pháp luật hình sự sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử về các hành vi của mình. Trong quá trình này, cơ quan có thẩm quyền có quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân, trong đó có biện pháp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân. Việc áp dụng tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân phải được Viện kiểm sát nhân dân phê duyệt. Vậy mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân (271/CQĐT) ra sao, những nội dung liên quan và cách soạn thảo như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

1. Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT) là gì, mục đích của mẫu đề nghị?

Pháp nhân là tổ chức được thành lập theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và các luật khác có liên quan.

Về điều kiện của pháp nhân: pháp nhận phải là tổ chức có cơ cấu tổ chức theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 và có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Điều này nhằm đảm bảo tính khả năng chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân khi có các hành vi phạm tội xảy ra.

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT) là văn bản do ơ quan thi hành án lập ra gửi viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với các nội dung bao gồm căn cứ: các văn bản pháp luật, các quyết định làm căn cứ pháp luật, các nội dung, lý do đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân, thông tin của pháp nhân bị áp dụng biện pháp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân.

Mục đích của mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT): khi thuộc trường hợp cần áp dụng biện pháp phải tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành lập văn bản đề nghị này nhằm mục đích đề nghị viện kiểm sát nhân dân cùng cấp  phê chuẩn biện pháp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân.

2. Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng…… năm……

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN

Kính gửi: ……

Cơ quan ……. ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: ……. ngày……. tháng …… năm ……..

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định (*): ….

Căn cứ Điều 436 và khoản 1 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan……… ra Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân số:

ngày…….. tháng ……. năm ……đối với pháp nhân:

Tên bằng tiếng Việt: …….

Tên bằng tiếng nước ngoài: …..

Tên viết tắt: …

Địa chỉ trụ sở chính: ……

Địa chỉ liên lạc: ……

Quyết định thành lập số: …….. ngày……… tháng …….. năm ……. của …..

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền…….cấp ngày………. tháng …….. năm…

Nơi cấp: …..

Hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội bị tạm đình chỉ: ……..

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân là: ………. ngày kể từ ngày………. tháng …….. năm ……… đến ngày………. tháng …….. năm

Đề nghị Viện kiểm sát ……. phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân trên.

….

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 02 bản

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân:

(*) Ghi rõ căn cứ xác định hành vi phạm tội của pháp nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, môi trường hoặc trật tự an toàn xã hội.

Người soạn thảo Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT) phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một mẫu quyết định chính xác và có hiệu lực.

Theo đó về hình thức mẫu quyết định, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của phòng thi hành án

Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện mẫu quyết định, cần ghi chính xác thời gian này;

Chính giữa văn bản là Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT);

Về nội dung mẫu quyết định: các căn cứ ra đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân, nội dung đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân và trách nhiệm của các chủ thể liên quan về đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân.

4. Những quy định liên quan đến tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân:

4.1. Biện pháp tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân:

Theo Điều 436 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân được quy định cụ thể như sau:

– Chủ thể ra quyết định biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân: Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

– Chủ thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế: đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

– Các biện pháp cưỡng chế:

+ Kê biên tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân:

+ Phong tỏa tài khoản của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân;

+ Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân;

+ Buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án.

Như vậy, Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân là một trong những biện pháp cưỡng chế mà pháp luật hình sự áp dụng đối với pháp nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, biện pháp Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân được quy định như sau:

+ Tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân;

Biện pháp này được áp dụng khi có căn cứ xác định hành vi phạm tội của pháp nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, môi trường hoặc trật tự, an toàn xã hội.

Chánh án tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ có quyền ra quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân.

Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân của những Chánh án tòa án nhân dân phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

4.2. Các biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân khác:

+ Kê biên tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân:

Kê biên tài sản được quy định tại Điều 437 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, biện pháp này được áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.

Cần lưu ý việc kê biên chỉ thực hiện đối với phần tài sản tương ứng với mức có thể bị tịch thu, phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại.

Sau khi kê biên tài sản, tài sản bị kê biên được giao cho người đứng đầu pháp nhân có trách nhiệm bảo quản. Trách nhiệm đối với tình huống xảy ra việc tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì người này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quá trình kê biên tài sản cần phải được lập biên bản và việc kê biên tài sản của pháp nhân phải có mặt của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi pháp nhân có tài sản bị kê biên; người chứng kiến để đảm bảo sự minh bạch trong quá trình kê biên.

+ Phong tỏa tài khoản của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân;

Đối tượng bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản: pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại và có căn cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Ngoài các đối tượng trên thì phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.

Phạm vi phong tỏa tài khoản: có quan có thẩm quyền chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tài khoản: cơ quan này phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho đại diện tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân hoặc tài khoản của cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.

+ Buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án.

Các trường hợp buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án: biện pháp này được áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.

Chỉ buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án tương ứng với mức có thể bị phạt tiền hoặc để bồi thường thiệt hại.

Chánh án tòa án nhân dân có quyền ra quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án. Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án của Chánh án tòa án nhân dân phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Như vậy, tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân là một trong những biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với pháp nhân phạm tội gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, trật tự án toàn xã hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân(271/CQĐT), các nội dung về đề nghị phê chuẩn quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân, các nội dung liên quan cũng như cách soạn thảo mẫu văn bản này.[ad_2]

Megataxi - Đặt taxi nhanh chóng tiện lợi toàn quốc
Logo
Enable registration in settings - general